Privacybeleid 3

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.ipo-online.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ipo-online streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ipo-online niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ipo-online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Ipo-online en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Ipo-online garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Ipo-online te corresponderen, accepteert u dit risico.

 Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ipo-online heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ipo-online aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Ipo-online zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ipo-online daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Privacybeleid 3

AVG

IPO-online.nl (onderdeel van Podotalent), gevestigd aan Baronie 25, 5345 NG, OSS, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.podotalent.nl Baronie 25, 5345 NG, OSS 0626262582

Persoonsgegevens die wij verwerken
Podotalent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ben@podotalent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Podotalent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het melden van fraude / misbruik van het platform
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Podotalent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Podotalent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Podotalent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van maximaal 4 jaar (audit om de 4 jaar) voor de persoonsgegevens, zie bovenstaande voor categorieën.

Delen van persoonsgegevens met derden
Podotalent verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Podotalent gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ben@podotalent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Podotalent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Podotalent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Podotalent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ben@podotalent.nl. Podotalent heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– De database waarin de inschrijvingen worden gewaarborgd zitten vergrendeld achter CMS van WordPress, tevens is deze server extra beveiligd bij de internetprovider One.com.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Privacybeleid 5

Algemene Voorwaarden

 

IPO-online.nl (onderdeel van Podotalent) – scholingen, cursussen en trainingen


Algemene voorwaarden

Versie 31 maart, 2018


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Podotalent: een onderwijsinstituut t.a.v. het trainen, begeleiden en lesgeven van zorgprofessionals in de paramedische zorg.
b. particulier: natuurlijk persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. cursist: natuurlijk persoon die een opleiding volgt of een therapeut die ingeschreven staat op een training / cursus van Podotalent
d. Training cq. Cursus c.q scholing: iedere scholing, opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Podotalent wordt gegeven door Nederland.
e. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de leerling aan Podotalent verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
f. cursusgeld: de tarieven die genoemd staat op www.podotalent.nl/trainingen, waar betreffende cursist zich voor heeft ingeschreven.
g. docenten: lesgevers, trainers van betreffende cursus van Podotalent.


Artikel 1: Inschrijven

 1. Indien u wilt deelnemen aan een training bij Podotalent, ga dan naar www.podotalent.nl/trainingen en schrijf u in via het online inschrijfformulier. Maak uw keuze voor een training en volg verder de instructies voor inschrijving. Voor alle trainingen dient u zich steeds opnieuw in te schrijven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om een inschrijving via het internet te doen, neem dan contact op met de administratie van Podotalent voor een inschrijfformulier. De contactgegevens staan in artikel 12.
  b. Deelname kan alleen plaatsvinden als betreffende persoon voldoet aan de criteria vermeld in de doelgroep (vooropleidingseisen) bij betreffende training.
  c. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden en met de gegevens (o.a. tarief, startdatum en plaatsing) zoals vermeld in het cursusoverzicht.
  e. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Daarbij wordt de plaatsingsprocedure zoals vermeld in artikel 2 van deze inschrijfvoorwaarden gehanteerd. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de hoogte gesteld.
  f. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  g. Bij inschrijving gaat u ermee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens de trainingen, gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Podotalent.

Artikel 2: Plaatsing

 1. Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren wij u zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van inschrijving.
  b. Bij plaatsing wordt de volgende volgorde gehanteerd, als eerste worden geplaatst:
  1. Bestaande cursisten
  2. Nieuwe cursisten, op volgorde van inschrijving.


Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

 1. Namens Podotalent zal voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld één factuur worden verzonden via de email, de prijzen staan vermeld op het trainingsaanbod via www.podotalent.nl/trainingen.
  b. Cursist betaalt minimaal eenentwintig (21) dagen  voor aanvang van startdatum van de training, genoemd in artikel 1.
  c. Betaling dient zonder korting of inhouding binnen de daartoe gestelde termijn (zoals vermeld op de factuur) te geschieden.
  d. Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoen van het cursusgeld leidt, nadat Podotalent de cursist eerst schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven (7) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Ook na beëindiging van de training blijft het cursusgeld verschuldigd. Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

   

Artikel 4: Annulering en restitutie  

 1. Podotalent behoudt zich het recht voor om een training te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvangt u uw volledige cursusgeld retour. In overleg met de cursist kan Podotalent eventueel een andere passende training aanbieden.
  b. Annulering tot aanvang; annulering dient via email of schriftelijk te geschieden bij de administratie van Podotalent. In dat geval is de cursist wel administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van de administratiekosten door Podotalent geretourneerd.
  c. Tussentijdse annulering; restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is eventueel mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van docent of cursist. In het laatste geval dient de cursist een doktersverklaring te overleggen. Bij restitutie kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. We hanteren een terugbetalingstermijn van twee (2) weken.
  d. Degene die meent voor (een gedeelte van) restitutie van het door hem/haar betaalde cursusgeld in aanmerking te komen, kan hiertoe een schriftelijk of via email, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij administratie van Podotalent. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waardoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.
  e. Na online inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen, waar binnen de online inschrijving, kosteloos kan worden geannuleerd, zie artikel 4b.

   

Artikel 5: Overeenkomsten

Er zijn drie (3) soorten overeenkomsten; particuliere, regionale en zakelijke overeenkomsten.
a. Particuliere overeenkomsten: natuurlijke personen die zich individueel contacteren voor een cursus/training van Podotalent. Ook wel, solo overeenkomsten genoemd, waarbij er een particuliere werkwijze is, een-op-een met de klant. Gelden de algemene voorwaarden.
b. Regionale overeenkomsten: Regionaal georganiseerde bijeenkomsten door Podotalent. natuurlijke personen die zich individueel inschrijven voor een regionaal cursus/training via www.podotalent.nl/trainingen. Gelden de algemene voorwaarden.
c. Zakelijke overeenkomsten: Incompany trajecten van een grote, middel of kleinschalige praktijk, die wenst om haar / hem personeelsleden maatwerk trainingen te geven. Voor grotere aantal (5<) gelden speciale aanbiedingen en offertes. Er wordt specifiek gekeken en afgestemd op de wensen vanuit de Opdrachtgever. Hiervoor gelden, naast de algemene voorwaarden, het zakelijke overeenkomst die is gesloten met de Opdrachtgever.
d. Betreffende IPO e-learning modules van ipo-online.nl (online begeleiding): geen persoonlijke maatwerk begeleiding van de IPO, alleen online begeleiding zoals die is samengesteld in ons mooie online IPO platform met zijn podcasts, IPO toolbox, IPO generators en IPO formats.


 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Podotalent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor de cursist of derden ontstaat in verband met de cursus. De cursist dient hiertoe zelfstandig een verzekering af te sluiten. Podotalent is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van persoonlijke eigendommen van de cursist,  die zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de cursist.
  b. Podotalent is niet verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens in online portfolio van de Kwaliteitsregister Paramedici (KP) die gebruikt wordt door de deelnemers tijdens de trainingen, als op procesmatig (goed of afkeuring van de ingevulde gegevens en informatie) en technisch (ict, login problemen ed.) vlak.

   

Artikel 7: Vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding

 1. Zowel Podotalent als docenten verstrekken geen inhoudelijke informatie aan derden. Dat geldt voor vertrouwelijke informatie van de cursist, als informatie en materialen die door de Podotalent (i.v.m. copyright berust op Podotalent) uitgereikt worden voor en tijdens de interactieve sessies. Alleen op verzoek kunnen inhoudelijke informatie verstrekt worden aan derde. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
  b. De geheimhouding vervalt alleen als gevolg van een rechterlijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling.
 2. Meer over privacy policy staat vermeld in www.podotalent.nl/avg


Artikel 8: Copyright / Intellectuele eigendom

De auteur, Drs. H.J.M. Janssen, Podotalent (ben@podotalent.nl), blijft eigenaar van de geleverde handleidingen, handouts en beeldmateriaal, en behoudt zich alle rechten voor. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag de gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur uit dit bestand niets verveelvoudigen of openbaar maken in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, ook niet elektronisch (waaronder begrepen via cloud, e-mailbijlagen, webpagina’s en iPads), mechanisch door fotokopieën, scanning, cd, geheugenstick en andere vastleggingen, en op enige andere manier. Beknopt citeren alsmede parafraseren voor  wetenschappelijke doeleinden is vanzelfsprekend toegestaan, mits met uitdrukkelijke bronvermelding.

 

Artikel 9: Eigendomsrecht

 1. Afgeven aan derden voor gebruik als lesmateriaal: Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Podotalent gedurende de looptijd, alsmede na beëindiging van deze voorwaarden aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden voor Podotalent.
  b. Gebruik als lesmateriaal t.a.v. Podotalent: bij het einde van de opdracht, of zoveel eerder als dat wordt verzocht, dient cursist alle cursusmiddelen, (zoals cursusmateriaal, klantenbestanden, alsmede (digitale) kopieën daarvan), die betrekking hebben op cursus aangelegenheden van Podotalent onverwijld in te leveren en NIET te verstrekken aan derde zonder toestemming.
  c. Uitgereikt documentatie- of lesmateriaal t.a.v. cursist: Het eigendoms- en auteursrecht (zie ook artikel 8) van het lesmateriaal alsmede het werkboek berust bij Podotalent.
  d. Voorwaarden voor Kopiëren: De cursist is te allen tijde niet toegestaan om het uitgereikte materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Podotalent.

   

Artikel 10: Klachtenregeling

Verwijzing naar klachtenregeling; zie klachtenregeling

Artikel 11: Algemeen

Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de leidinggevende van Podotalent. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een training bij Podotalent.

 

Artikel 12: Afmelden en contactgegevens

Als een cursist de training niet kan volgen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven. De contactgegevens van Podotalent zijn:
Instituut Podotalent
Baronie 25, Oss
06-26262582
info@podotalent.nl
www.podotalent.nl

Privacybeleid 5

Klachtenregeling

 

IPO-online.nl (onderdeel van Podotalent) – scholingen, cursussen en trainingen

 

 

 

Klachtenprocedure

 

Versie 31 maart, 2017

 

 

 

In deze tekst wordt omwille van de leesbaarheid in de mannelijke vorm naar personen verwezen. Overal waar ‘hij’ staat, is ook ‘zij’ bedoeld.

Podotalent wil zijn trainingen en cursussen van kwaliteit waarborgen daarom beschikt Podotalent over een klachtenprocedure. In de hieronder vermelde tekst is de klachtenprocedure beschreven.

 

Definities

 

In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:
a. Podotalent: een onderwijsinstituut t.a.v. het trainen, begeleiden en lesgeven van podotherapeuten -als podotherapie praktijken- in professionele ontwikkeling tot personeels(organisatie)ontwikkeling.
b. Particulier: natuurlijk persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
c. Cursist: natuurlijk persoon die een opleiding volgt of een therapeut die ingeschreven staat op een training / cursus van Podotalent
d. Training cq. cursus: iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Podotalent wordt gegeven door Nederland.
e. docenten: lesgevers, trainers van betreffende cursus van Podotalent.
f. Klager: een (toekomstige) deelnemer van een door het lesinstituut aangeboden cursus of workshop.
g. Klacht: de afwijking die de klager heeft vastgesteld.
h. Klachtencommissie: een onafhankelijke groep van personen die op verzoek van de klager de klacht afhandelt na een uitspraak van de directie. De namen van de commissieleden moeten vooraf bekend gemaakt zijn.

 

 

 

 

Vertrouwelijkheid

 

Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat de partijen alleen onderling informatie uitwisselen over de klacht, totdat de directie of de klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan over de afhandeling van de klacht. Het is niet de bedoeling dat partijen voor die tijd informatie over de klacht naar buiten brengen, bijvoorbeeld via sociale media.

 

 

 

SoortVoorbeeldOntvangende partijVorm
LaagdrempeligVerwarming lokaal, ontbrekende documenten, logistieke klachtenDocent/instructeurMondeling, telefonisch, per e-mail, schriftelijk
Over docent / andere leerlingenGedrag, competentieDirectie opleidingsinstituutSchriftelijk per e-mail of post
Over lesinhoudVoldoet niet aan wetgeving, wordt te beperkt gevondenDirectie opleidingsinstituutSchriftelijk per  e-mail of post, voorzien van een bijlage met voorbeeld
Over directieBestuur OpleidingsinstituutSchriftelijk
GeschilOneens met de uitspraak van de directieDirectie/bestuur opleidingsinstituutSchriftelijk

 

 

 

 

Klachtenprocedure

 


Melding
De klager meldt zijn klacht persoonlijk aan een bevoegde medewerker of de directie van Podotalent. Dat doet hij uiterlijk binnen één maand nadat de situatie waarover hij klaagt zich heeft voorgedaan.

Ontvangstbevestiging
Binnen 1 week, na het indienen van een klacht, ontvangt u een ontvangstbevestiging. 

Wel of niet in behandeling nemen
De directie van Podotalent bepaalt of de klacht in behandeling genomen wordt. Hierover wordt de klager meteen geïnformeerd. Wordt de klacht niet in behandeling genomen, dan wordt ook de reden hiervan toegelicht. Als er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn, of als de klacht niet over het instituut gaat, is dat reden om een klacht niet in behandeling te nemen.

Uitspraak
De eigenaar van het opleidingsinstituut is bevoegd om een uitspraak te doen over de klacht zelf en over de eventueel daaraan gekoppelde aanpassingen.

Afhandeling
Binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing van de klacht te komen. Is er meer tijd nodig, dan wordt u hier binnen 2 weken van op de hoogte, na het indienen van de klacht. 

Bezwaar tegen de uitspraak van de klacht

Mochten wij er samen niet tot een oplossing van de klacht komen, dan verwijs ik u door naar een onafhankelijke derde persoon. Onze onafhankelijke derde persoon is Jasper van Wordragen (ondernemer), jasper@bizztopia.nl.


Uitspraak onafhankelijke derde
De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Registratie klachten
Klachten worden altijd opgevat als een mogelijkheid tot verbetering binnen het opleidingsinstituut. De directie van het lesinstituut registreert alle klachten en bewaart deze gedurende een termijn van twee jaar. De klachtencommissie registreert de geschillen.

 

 

 

Oss, 26-02-21

Namens,

 

Drs. Ben Janssen

Instituut Podotalent
Baronie 25, Oss
06-26262582
info@podotalent.nl
www.podotalent.nl

 

error: Content is protected for ipo-online.nl ©!